آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 430851
  • تعداد بازدید از این صفحه: 1248740
  • تعداد بازدید امروز: 32
  • تعداد کاربر آنلاین: 5

 

آگهي استخدام اداره كل زندانهاي استان آذربايجان غربي


آگهي استخدام

آگهي استخدام پيماني


اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان آذربايجان غربي   جهت تامين نيروي انساني مورد نيازخود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات كشوري از محل مجوز شماره 34290/61/14 مورخ 7 /6/88 و باقيمانده مجوز شماره 01/24/46005 مورخ 29/9/86دفتر منابع انسانی وتحول اداری استانداری   استان آذربايجان غربي تعداد10 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق آزمون توانمنديهاي  عمومي ، تخصصي ، مصاحبه وگزينش به صورت پيماني براي خدمت در    به شرح ذيل استخدام مي نمايد . رديف عنوان شغلي محل جغرافيايي خدمت تعداد مورد نياز     مرد زن شرايط احراز طبقه


 1  مسئول امور انتظامي  اروميه (2 نفر)  2 نفر  *  -  دارا بودن مدرك فوق ديپلم يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق (كليه گرايشها) فقه و حقوق اسلامي فقه و حقوق خصوصي معارف اسلامي و حقوق الهيات و معارف اسلامي ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) علوم اجتماعي ( كليه گرايشها) جامعه شناسي ارتاباطات اجتماعي روانشناسي ( كليه گرايشها) مشاوره و راهنمايي كارشناس امور تربيتي و مشاوره مديريت دولتي علوم انتظامي ادبيات فارسي حسابداري- معارف اسلامي ( كليه گرايشها)-علوم تربيتي (كليه گرايشها) و طي دوره آموزشي تخصصي

 3و4


 


 2  كارشناس امور انتظامي  اروميه (2 نفر)  2 نفر  *  -  دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه حقوق (كليه گرايشها) فقه و حقوق اسلامي فقه و حقوق خصوصي معارف اسلامي و حقوق الهيات و معارف اسلامي ( گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي ) علوم اجتماعي ( كليه گرايشها) جامعه شناسي ارتباطات اجتماعي روانشناسي ( كليه گرايشها) مشاوره و راهنمايي كارشناس امور تربيتي و مشاوره مديريت دولتي علوم انتظامي ادبيات فارسي حسابداري- معارف اسلامي ( كليه گرايشها)-علوم تربيتي (كليه گرايشها) و طي دوره آموزشي تخصصي  4 و 5
 3  مسئول خدمات اداري   اروميه  1 نفر  *  -  دارا بودن مدرك فوق ديپلم يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي گروه امور اداري و مديريت اقتصاد امور مالي و حسابداري امور خدمات اداري و علوم اجتماعي و رشته تحصيلي كارداني مديريت امور دفتري و منشي گري با حصول تجارب لازم و طي دوره آموزشي مربوطه  3 و 4
 4  3 و 4  

اروميه


 


( 1 نفرزن و1 نفر مرد )


 


 


 


 


 


 2 نفر  1  1  دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي مرجحاً دريكي از رشته هاي مددياري تاميني و تربيتي ، مراقبت هاي تاميني و تربيتي ، اصلاح و تربيت و اقدامات تاميني و تربيتي  و طي دوره آموزش تخصصي  3
 5  مراقب امور تاميني و تربيتي  

سلماس (1نفر)


 


مهاباد (1 نفر)


 

ماكو (1 نفر

 


 


 


 


 3نفر  *  -  دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي علوم انساني و علوم اجتماعي مرجحاً دريكي از رشته هاي مددياري تاميني و تربيتي ، مراقبت هاي تاميني و تربيتي ، اصلاح و تربيت و اقدامات تاميني و تربيتي  و طي دوره آموزش تخصصي  2


شرايط عمومي استخدام :
- داشتن حداقل سن بيست سال تمام .
- داشتن تابعيت ايران .
- انجام خدمت دوره ضرورت  يا معافيت قانوني براي مردان.
-  عدم اعتياد به دخانيات  و مواد مخدر.
- نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .
- داشتن سلامت جسماني ورواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .
- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 
- داوطلبان  استخدام نبايد مستخدم رسمي ،ثابت ، پيماني ساير دستگاهها ي دولتي باشند
شرايط اختصاصي استخدام :
دارا بودن حداكثر 35 سال سن تا تاريخ نشر آگهي – داشتن حداقل 170 سانتي متر قد براي كليه داوطلبان – عدم معافيت پزشكي براي كليه داوطلبان
مدارك مورد نياز :
- تكميل برگ در خواست شغل و تعهد عدم استعمال دخانیات . (بادقت وخوانا تكميل گردد)
- تصوير آخرين مدرك تحصيلي.
- تصويرصفحه اول شناسنامه. ( در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر) 
- تصوير پشت وروي برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم. ( ويژه برادران )
- تصویر پشت وروی کارت ملی
- تصويركارنامه قبولي درآزمون ادواري استخدامي. (ويژه پذيرفته شدگان درآزمون استخدامي ادواري سالهای 1383 و1384 )
- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ000/32 ريال به حساب جاري  980خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي توانمنديهاي عمومي وتخصصي ومصاحبه. (ايثارگران از پرداخت50 درصد هزينه مذكورمعاف مي باشند)
- سه قطعه عكس4*3 جديد تمام رخ ، پشت نويسي شده.(يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود )
- مدارک دال بر  ایثارگری ، بسیجیان فعال گردان های عاشورا والزهرا حسب مورد از مراجع ذیربط
- مدارک دال بر بومی بودن برای مشمولین بند (( 5 )) تذکرات
نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام :
متقاضيان واجد شرايط ، مدارك لازم راحداكثر تاچهار شنبه روزمورخ 25/9/88 با پست سفارشي به نشاني :  ارومیه فلکه مخابرات اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی ارسال نمایند.                                                   
به مدارك ناقص به ويژه عدم ذكر نشاني دقيق وكد پستي و شماره تلفن ضروري ويا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده ويا بعد از بازگشایی مدارک به این اداره کل واصل ویا از هر طريق ديگر ارسال گرديده ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد . ملاك تاريخ تحويل مدارك تاريخ مندرج در رسيد پستي ميباشد .
برروي پاكت ارسالي قيد عبارت  مخصوص استخدام  الزامي مي باشد .


زمان توزيع كارت :
كارت ورود به جلسه آزمون كتبي درروزپنج شنبه  10/10/88 در محل اداره كل زندانها به آدرس : آذربايجان غربي – اروميه فلكه مخابرات -  اداره كل زندانها توزيع خواهد شد . زمان ومحل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد . 
(جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی همراه داشتن رسید پستی وکارت شناسایی معتبر الزامی است.)
مواد آزمون :
الف_آزمون توانمنديهاي عمومي شامل زبان وادبيات فارسي وآيين نگارش، زبان انگليسي، دانش عمومي كامپيوتر ، معارف اسلامي واطلاعات سياسي واجتماعي ، رياضي وهوش واستعداد ويژه مي باشد.
ب_ آزمون تخصصي شامل سوالات مرتبط با آئين نامه داخلي سازمان زندانها مي باشد .
تذكرات :
1 . كليه داوطلباني كه در آزمونهاي استخدامي ادواري ( سالهای 1383و1384 )  شركت نموده وپذيرفته شده اند ( فارغ از سال شركت ويا گروه آزمايش شغلي ) تا پايان مهلت اعتبار كارنامه قبولي در همان سطح قبولي (كارداني ، كارشناسي)  از شركت در آزمون توانمنديهاي عمومي معاف بوده وصرفا در آزمون تخصصي شركت خواهند نمود.
تبصره 1  : کارنامه های آزمون استخدامی ادواری سال 1381 به دلیل اتمام مهلت مقرر پنج ساله فاقد اعتبار می باشند .
           تبصره  2  : شركت در آزمون توانمنديهاي عمومي براي ساير داوطلبان الزاميست . ضمنا كسب حد نصاب نمره آزمون توانمنديهاي عمومي (مقرردر قانون ) براي طي مراحل بعدي استخدام پيش نياز مي باشد .
2 . از بين داوطلبان واجد شرايط براساس بند يك تذكرات و پذيرفته شدگان آزمون توانمنديهاي عمومي در صورت كسب حد نصاب نمره آزمون تخصصي ، بر اساس نمره فضلي به تعداد 2  برابر مورد نياز براي مراحل بعدي انتخاب خواهند شد .
3 .  ايثارگران شامل خانواده معظم شهدا ، مفقودين ، اسرا و همچنين آزادگان ، جانبازان وخانواده جانبازان ازكار افتاده کلی غیر قادر به کار و نيز رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را داشته باشند ، می باشد.كه در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي در آزمون و دارا بودن شرايط مذكور در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از الويت مقرر قانوني برخوردار خواهند بود .(توضيح اينكه خانواده معظم آزادگان صرفا تا يكسال پس از آزادي آزاده از الويت قانوني برخوردار مي باشند.) ايثارگران مذكور ضمن تكميل فرم ثبت نام و ارسال كليه مدارك مورد نياز ، ملزم به دريافت معرفي نامه مربوط از مراجع ذيربط ( سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران ، ستاد رسيدگي به امور آزادگان ، نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ) و ارسال آن به همراه ساير مدارك مي باشند .
1/3 ) از كل سهميه استخدامي ، 5 درصد آن براي استخدام ايثارگران ( به جز فرزندان شهید )  در  نظر گرفته شده و دستگاههاي استخدام كننده موظفند درحد سهميه استخدامي تعيين شده به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انتخاب نمايند (ضمنا سهمیه استخدامی فرزندان شهدا 25 درصد بوده که به استناد بخشنامه شماره 16360/1802 مورخ 9/2/86 قبلا از طریق بنیادشهید وامور ایثارگران استان آذربایجان غربی  معرفی وجذب شده است .)
2/3 ) استخدام مازاد فرزندان شهید و ایثارگران علاوه بر سهمیه های مقرر در قانون از طریق آزمون عمومي ، تخصصي ومصاحبه و.... (حسب ضرورت )در رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .
3/3 ) در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله (( عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر قادر به کار قید گردد در غیر این صورت این افراد نمی توانند از مزایای بند 3 تذکرات بهره مند گردند .
4 . بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر درگردانهاي عاشورا را داشته باشند به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر در اولويت خواهند بود .
5 . داوطلبان بومي در صورت داشتن شرايط مندرج درآگهي تا سقف 50 درصد از مجوزهاي استخدامي مربوطه از الويت لازم برخوردار مي باشند . در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد . بديهي است در صورتيكه براي استخدام 50 درصد بقيه سهميه ، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50 درصد نخواهد شد .  ضمنا منظور از داوطلبان بومي ، "به داوطلباني اطلاق مي گردد كه حد اقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند :
الف) محل تولد آنها با محل جغرافيايي مورد درخواست يكي باشد
ب )  حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي ومتوسطه رادر محل مورد درخواست گذرانده باشند .داوطلبان موضوع اين بند بايستي تاييديه اخذ دو مقطع تحصيلي مورد نظر را از واحد آموزشي ذيربط دريافت و به همراه ساير مدارك مورد نياز ارسال دارند .
ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ( 3 ) سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدایی ، راهنمایی ویا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشند نیز بومی تلقی می شوند .


6 . داوطلبان نبايد ازجمله افرادي باشند كه به موجب آرای مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده  باشند .
7 . به مدارك ارسالي توسط دانشجويان ودارندگان مدارك تحصيلي بالاتر وپايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره، و همچنين مدارك (معادل )ترتيب اثر داده نخواهد شد .
8 . داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي باشند .
9 . در هر مرحله از مراحل استخدام  چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز گردد داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد .  
10 . موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرردر شرايط اختصاصي اضافه خواهد شد .
           الف ) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه ( از تاريخ 31/6/1359 لغايت 29/5/1367 خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه
             ب ) جانبازان ورزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت زمان بستري شدن ويا استراحت پزشكي
             ج ) افراد خانواده معظم ( شهدا ، اسرا ،مفقودالاثرها وجانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل :همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر وبرادر ) تا ميزان 5 سال .
              د ) آزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف مي باشند .
              ه ) داوطلبانيكه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاههاي موضوع اين قانون از تاريخ22/11/ 57
به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غير رسمي آنها . (با ارائه مستندات كافي )
11 . مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي وفراگیر   در صورت پذيرفته شدن در آزمون  ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .
12 .  با توجه به تصويبنامه شماره 84515 ت / 34613 ه مورخ 15/12/84 هيات محترم وزيران افرادي كه در شركت هاي طرف قرارداد دستگاه استخدام كننده  داراي سابقه خدمت مي باشند در شرايط برابر از اولويت برخوردار مي گردند .
13 . داوطلبان در صورتی به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی می شوند که براساس بخشنامه شماره 135382/1803مورخ 15/8/85 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی (سابق) حد نصاب نمره آزمون تخصصی  را کسب کرده و در مصاحبه تخصصی وگزینش قبول شده باشند .
اداره کل زندانها واقدامات تامینی وتربیتی آذربایجان غربی


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

1   -    22:31:07 1388/09/06